Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art.7.ust.1. pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48b ust.1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.),Uchwały Nr XVIII/36/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przyjęcia  do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”oraz pkt 12 „Ogłoszenia o konkursie ofert” stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2019 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 02 stycznia 2019 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1.Odwołuje się konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Nr 1/2019 Wójta Gminy Garbatka – Letnisko z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2019 gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV (Typ 6,11,16,18) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2006, mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko oraz powołania Komisji Konkursowej. 2.Powód odwołania – brak dostępności szczepionki wymienionej w konkursie.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2019 gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV (Typ 6,11,16,18) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2006, mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.WÓJT/-/ Teresa Fryszkiewicz