Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zarządzam, co następuje:

 

§1

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert w 2024 r.
Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega publikacji poprzez jego zamieszczenie:

w Biuletynie Informacji Publicznej bip.garbatkaletnisko.pl,
na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko garbatkaletnisko.pl,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

 

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                         WÓJT             

      Teresa Fryszkiewicz

 

Do pobrania:

 

Załącznik Ogłoszenie –  https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46626/wiadomosci/700878/files/zal__ogloszenie.pdf

 

Formularz  https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46626/wiadomosci/700878/files/formularz.pdf