ZARZĄDZENIE NR 71/2023

WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 4 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert
w 2024 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zarządzam, co następuje:

 

§1

  1. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert
    w 2024 r.
  2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega publikacji poprzez jego zamieszczenie:

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

            WÓJT             

      Teresa Fryszkiewicz

Pliki do pobrania