Na podstawie  art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r, Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) w związku z załącznikiem Nr 1  Zarządzenia Nr 1/2013 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.” Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.zarządza się co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie:I.  Upowszechniania kultury fizycznej i sportu  dokonano wyboru następującej oferty:1. Ludowy Klub Sportowy „PLON” z Garbatki-Letnisko ul. Kolejowa 22,      26-930 GARBATKA-LETNISKO w zakresie realizacji zadania:- rozwoju sportu, prowadzenia szkoleń- organizowania i prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych,- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, rozgrywek sportowych,- zarządzanie gminnym obiektem i urządzeniami sportowymi służącymi realizacji zadania publicznego w tym bieżące utrzymanie bazy sportowej. Na realizację zadania  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.„Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko” przyznano dotację  w  wysokości   70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                        Wójt                                (-) mgr Robert Kowalczyk