Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm. ) oraz § 4 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1. Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie: -w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.garbatkaletnisko.pl;-na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko;-na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko: www.garbatkaletnisko.pl.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT             /-/ mgr Robert Kowalczyk

 

 

Załączniki:

– Zarządzenie wraz z załącznikiem