Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/36/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019” zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV (Typ 6,11,16,18) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2005, mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko, zatwierdził wybór oferty VITAL-MED Meritum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (w rejestracji), ul. Spacerowa 2, 26-930 Garbatka- Letnisko.

 § 2

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                               

                                                                                              WÓJT

                                                                          /-/ mgr Robert Kowalczyk