§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.   2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Współpracy Zewnętrznej.

§ 3

 Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 publikuje się: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, 3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT/-/ Teresa Fryszkiewicz

 

Ogłoszenie