Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1793 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/45/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2016-2018” zarządza się, co następuje:

 

 § 1

 

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2016-2018”, zatwierdził wybór oferty VITAL-MED Meritum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (w rejestracji), ul. Spacerowa 2, 26-930 Garbatka-Letnisko.

 

§ 2

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         WÓJT

                                                                                          /-/ mgr Robert Kowalczyk