Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1,art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/36/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs ofert oraz zaprasza się podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert na realizację w 2019 roku gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2017-2019”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego- HPV (szczepionką minimum czterowalentną) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2006, mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko zwanego dalej „Programem”.

§ 2.

1.Ustala się treść ogłoszenia o konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia. 2.Ustala się regulamin organizowania konkursu ofert na realizację programu w brzmieniu załącznika nr 2 do Zarządzenia. 3.Ustala się warunki uczestnictwa w konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 3 do Zarządzenia. 4.Ustala się treść formularza ofertowego-dane rejestrowe w brzmieniu załącznika nr 4 do Zarządzenia. 5.Ustala się treść formularza ofertowego-oświadczenie oferenta w brzmieniu załącznika nr 5 do Zarządzenia. 6.Ustala się treść formularza ofertowego-harmonogram i kosztorys w brzmieniu załącznika nr 6 do Zarządzenia. 7.Ustala się treść umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w brzmieniu załącznika nr 7 do Zarządzenia.

§ 3.

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:1.Przewodniczący Komisji: – Izabela Szczepanek2.Członkowie Komisji: – Kinga Kowalczyk– Magdalena Marszałek– Elwira Warchoł– Agnieszka Serafin

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 5.

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                WÓJT/-/ Teresa Fryszkiewicz

 

 

Załączniki:

 

Załącznik Nr 1- Ogłoszenie

Załącznik Nr 2 – Regulamin

Załącznik Nr 3 – Warunki uczestnictwa

Załącznik Nr 4,5,6 – Formularz oferty

Załącznik Nr 7 – Umowa