Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1.Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.2.Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie: – w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.garbatkaletnisko.pl;– na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko;– na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko: www.garbatkaletnisko.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Współpracy Zewnętrznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                    WÓJT/-/ Teresa Fryszkiewicz        

 

do pobrania: załącznik