Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI/47/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”, zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej pn. ”Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców  Gminy Garbatka-Letnisko”.§ 2Treść ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia§ 3Ogłoszenie zamieszcza się :1. w Biuletynie Informacji Publicznej, 2. tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko: www.garbatkaletnisko.pl§ 4Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.§ 5Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT                /-/ mgr Robert Kowalczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 90/2014Wójta Gminy Garbatka-Letniskoz dnia 29 grudnia 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI/47/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.

 1 .Rodzaj zadania. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko.” – rozwój sportu, prowadzenie szkoleń – organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych;- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, rozgrywek sportowych;- zarządzanie gminnym obiektem i urządzeniami sportowymi służącymi realizacji zadania  publicznego w tym bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej;2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 80 000 zł.3.Zasady przyznawania dotacji.Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).4. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2015 r.5. Warunki realizacji zadania W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), które w wyznaczonym terminie i miejscu złożą oferty na określonym formularzu.Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).Druk dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko www.bip.garbatkaletnisko.pl6. Termin i miejsce składania ofert.Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko w terminie do 21 stycznia 2015 roku, do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko). Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”. Do oferty należy dołączyć:1) kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, 2) wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. z Krajowego Rejestru Sądowego) ważny do 3 m-cy od daty wystawienia, 3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji (podmiotu) za ostatni rokWyżej wymienione dokumenty powinny być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.7. Kryteria wyboru ofert.Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:Kryteria formalne:1. czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony tj. organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 2. czy oferta została złożona w terminie, 3. czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru, 4. czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki.Oferty, które nie zostaną złożone w terminie lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone.Kryteria merytoryczne:1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadaniepubliczne, 8. Tryb wyboru ofert.1. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.2. Komisja oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez Komisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.3. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Garbatka-Letnisko w formie zarządzenia. 4. Istnieje możliwość wyboru kilku oferentów w celu realizacji jednego zadania. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.9. Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań

w roku 2015 i w roku poprzednim.2015 rok – 0 zł,2014 rok – 70 000 zł.Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygniętych konkursów na stronie: www.bip.garbatkaletnisko.pl.10. Termin dokonania wyboru ofert.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 stycznia 2015 r.,2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane:1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko pod adresem: www.bip.garbatkaletnisko.pl;2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko;3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl 11. Informacje dodatkowe:1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy

z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Garbatka-Letnisko a wnioskodawcą.3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Samorząd Gminy Garbatka-Letnisko. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.4. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.6. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed dniem podpisania umowy.7. Podstawa roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.Zleceniobiorca zobowiązany jest do:1. Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana. 2. Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;3. Składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego, w terminach przewidzianych

w umowie, na wzorze określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania

z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

 

WÓJT              /- / mgr Robert Kowalczyk

 

 

 

 

Uwaga: Dodatkowe informacje o konkursie oraz obowiązujące formularze ofert, umów

i sprawozdań można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, pok. nr 7 w godz. 8.00  – 15.00 ,tel. 48-62-10-314 w. 26.