Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/54/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”, zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. ”Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.

 

§ 2

 

Treść ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

 

 

§ 3

 

Ogłoszenie zamieszcza się :

1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

2. tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko

3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko: www.garbatkaletnisko.pl

 

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

/- / mgr Robert Kowalczyk

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1/2014

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 02 stycznia 2014 r.

OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/54/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.

 

1 .Rodzaj zadania.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko.”

– rozwój sportu, prowadzenie szkoleń

– organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych;

– organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, rozgrywek sportowych;

– zarządzanie gminnym obiektem i urządzeniami sportowymi służącymi realizacji zadania

publicznego w tym bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej;

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 70 000 zł.

3.Zasady przyznawania dotacji.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

4. Termin realizacji zadania: od 01 lutego 2014r. do 31 grudnia 2014r.

5. Warunki realizacji zadania

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), które w wyznaczonym terminie i miejscu  złożą oferty na określonym formularzu.

Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

Druk dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko www.bip.garbatkaletnisko.pl

6. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko w terminie do 24 stycznia 2014 roku, do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko). Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.

Do oferty należy dołączyć:

 

kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu,

wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. z Krajowego Rejestru Sądowego) ważny do 3 m-cy od daty wystawienia,

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji (podmiotu) za ostatni rok,

Wyżej wymienione dokumenty powinny być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.

 

7. Kryteria wyboru ofert.

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:

Kryteria formalne:

czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony tj. organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie,

czy oferta została złożona w terminie,

czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki.

Oferty, które nie zostaną złożone w terminie lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone.

 

Kryteria merytoryczne:

1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

8. Tryb wyboru ofert.

Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta GminyGarbatka-Letnisko. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin  ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.

Komisja oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przezKomisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.

Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji

podejmuje Wójt Gminy Garbatka-Letnisko w formie zarządzenia.

4. Istnieje możliwość wyboru kilku oferentów w celu realizacji jednego zadania. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w roku 2012 i w roku poprzednim.

2013 rok – 70 000 zł,

2012 rok – 80 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygniętych konkursów na stronie: www.bip.garbatkaletnisko.pl.

10. Termin dokonania wyboru ofert.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 stycznia 2014 r.,

2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko pod adresem:

www.bip.garbatkaletnisko.pl;

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko;

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl

11. Informacje dodatkowe:

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Garbatka-Letnisko a wnioskodawcą.

Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Samorząd Gminy Garbatka-Letnisko. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed dniem podpisania umowy.

Podstawa roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.

 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

 

Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż

wnioskowana.

Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;

Składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego, w terminach przewidzianych w umowie, na wzorze określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

Uwaga: Dodatkowe informacje o konkursie oraz obowiązujące formularze ofert, umów i sprawozdań można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, pok. nr 7 w godz. 800 – 1500,tel. 48-62-10-194 w. 26.

 

 

 

WÓJT

/-/ mgr Robert Kowalczyk