Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506 z późn.zm.), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/26/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2019-2021”, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs ofert oraz zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert na realizację w 2019 roku programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (ok. 1031 osób po 65 roku życia), zwanego dalej „Programem” dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 2.

1.Ustala się treść ogłoszenia o konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia. 2.Ustala się regulamin organizowania konkursu ofert na realizację programu w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia. 3.Ustala się warunki uczestnictwa w konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 3 do Zarządzenia. 4.Ustala się treść formularza ofertowego-dane rejestrowe w brzmieniu załącznika nr 4 do Zarządzenia. 5.Ustala się treść formularza ofertowego-oświadczenie oferenta w brzmieniu załącznika nr 5 do Zarządzenia. 6.Ustala się treść formularza ofertowego-harmonogram i kosztorys w brzmieniu załącznika nr 6 do Zarządzenia. 7.Ustala się treść umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w brzmieniu załącznika nr 7 do Zarządzenia.

§ 3.

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:1.Przewodniczący Komisji: – Izabela Szczepanek2.Członkowie Komisji: – Elwira Warchoł– Agnieszka Serafin.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 5.

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędy Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.WÓJT/-/ Teresa Fryszkiewicz

 

Do pobrania:

 

Załącznik Nr 1- ogłoszenie    

Załącznik Nr 2 – Regulamin  

Załącznik Nr 3 – Warunki uczestnictwa

Załącznik Nr 4,5,6 – Formularz oferty 

Załącznik Nr 7 – Umowa Program