Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 5a ust 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) oraz UchwałyNr XI/58/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 05 września 2011 r. w sprawie   szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa  miejscowego Gminy Garbatka-Letnisko w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej  tych organizacji zarządzam, co następuje:

§1

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”.
Projekt Programu (załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia) wraz z informacjąo konsultacjach zamieszczony zostanie:

w Biuletynie Informacji Publicznej bip.garbatkaletnisko.pl,
na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko garbatkaletnisko.pl,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii nt. projektu Programu.

§2

Czas trwania konsultacji: od 07.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

§3

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu Programu.
Propozycje zgłaszania opinii wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 korzystając z załączonego formularza (załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia) i złożyć w następujący sposób:

osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko,  

 wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko,

przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] wpisując w   tytule „Program współpracy na 2024 r.”

Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionegoprojektu programu.
Wyniki konsultacji maja charakter opiniodawczy, nie są wiążące dla Wójta GminyGarbatka-Letnisko.

§4

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowei podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

§5

  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§6

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                          WÓJT           

                                                                                              Teresa Fryszkiewicz

 

Załącznik nr 1  Program

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46626/wiadomosci/700792/files/zalacznik_nr_1.pdf

Załącznik nr 2  Formularz

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46626/wiadomosci/700792/files/zalacznik_nr_2.pdf