Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 5a ust 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz § 5 pkt 4 Uchwały Nr IV/12/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia19 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Garbatka-Letnisko (Dz. Urz. Woj. Maz. 2015.2657) zarządzam, co następuje:

§1

 1.Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”.2.Projekt Programu (załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia) wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony zostanie:1)w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.garbatkaletnisko.pl,2)na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl,3)na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.3.Celem konsultacji jest pozyskanie opinii nt. projektu Programu.

§2

Czas trwania konsultacji: od 10.09.2015 r. do 24.09.2015 r.

§3

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu Programu.Propozycje zgłaszania opinii wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 korzystając z załączonego formularza (załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia) i złożyć w następujący sposób:1)osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko,  2)wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko,3)przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] wpisując w tytule „Program współpracy na 2016 r.”3.Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego projektu programu.4.Wyniki konsultacji maja charakter opiniodawczy, nie są wiążące dla Wójta Gminy Garbatka-Letnisko. 

§4

 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.            

                                                                                               WÓJT

/-/ Robert Kowalczyk

 

 

Dokumenty do pobrania:

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GARBATKA na rok 2016.pdf

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII.doc