Zawiadomieniew sprawie ustalenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynkówGminy Garbatka-Letnisko

 W związku z przeprowadzoną dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kozienicach kompleksową modernizacją ewidencji gruntów obejmującą teren powiatu kozienickiego Urząd Gminy Garbatka-Letnisko informuje, że w dniach 21 październik – 12 listopad 2013 roku w budynku przy ul. Kochanowskiego 15 w Kozienicach, pokój nr 1, w godz. od 8:00 – 15:00 jest wyłożony do publicznego wglądu projekt ustalenia klasyfikacji gruntów dla Gminy Garbatka-Letnisko.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Zmiany ujawnione w projekcie są wynikiem kontroli terenowej prowadzonej na terenie całej Gminy i dotyczą użytków gruntowych wykazanych w dotychczasowej ewidencji gruntów niezgodnie ze stanem faktycznym na gruncie.

Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo- kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków co może skutkować zmianą stawki podatkowej.                                                                                                                                                           Beata Kowalik