Porządek zebrania:

Powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności.
Wybranie Przewodniczącego zebrania.
Przedstawienie porządku zebrania i głosowanie nad jego przyjęciem.
Odczytanie protokołów z zebrania udziałowców z dn. 22.05.2022r. i z nadzwyczajnego zebrania z dn.26.07.2022–dyskusja i głosowanie nad przyjęciem w/w protokołów.
Odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Odczytanie Sprawozdania z działalności Wspólnoty Gruntowej wsi Brzustów za 2022r. i realizacji Planu Finansowego za okres od 01.05.2022 do 30.04.2023r.- dyskusja i głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Brzustów za 2022r.
Przedstawienie projektu Planu Finansowego na okres od 01.05.2023 do 30.04.2024r.-dyskusja i głosowanie nad przyjęciem Planu.
Omówienie spraw dotyczących Wspólnoty

– odczytanie wniosków udziałowców –dyskusja i głosowania nad wnioskami

– przedstawienie informacji o Postępowaniach Sądowych  z udziałem Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Brzustów

– zapoznanie udziałowców o wprowadzeniu zmian do Statutu na podstawie uchwał  4/2022 i  9/2022

-zapoznanie z wnioskiem dzierżawcy odnośnie przedłużenia umowy dzierżawy gruntów pod kopalnię piachu – dyskusja i głosowanie nad warunkami przedłużenia/aneksem/

-omówienie propozycji warunków umowy dzierżawy dla przyszłego dzierżawcy na podstawie umowy przedwstępnej zawartej zgodnie z  uchwałą nr n6/2022 walnego zebrania udziałowców

– omówienie bieżących spraw Spółki

Zakończenie zebrania.

Zgodnie ze Statutem Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Brzustów w zebraniu w I terminie winno uczestniczyć ½ uprawnionych do głosowania. W przypadku niskiej frekwencji zebranie odbędzie się w II terminie w dniu 14 maja 2023r. o godz.15:00 na Placu Zabaw w Brzustowie z tym samym porządkiem obrad bez względu na liczbę osób biorących udział w zebraniu.

Zarząd Spółki serdecznie zaprasza udziałowców do wzięcia udziału w zebraniu.