Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30, piątek 7.30 do 14.00

Miejsce załatwienia sprawy: Referat Gospodarki Komunalnej ul. Spacerowa 2a (wejście od ul. Krasickiego) parter, tel.: (48) 62-10-103, (48) 62-10-768

Wymagane dokumenty:

Załączniki:

 1. Karta informacyjna przedsięwzięcia (4 egzemplarze wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych) zawierająca podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z art. 62a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ww. ustawy (4 egzemplarze wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych).
 2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie ono oddziaływać lub mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, na którym zaplanowano przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie ono oddziaływać.
 3. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać.
 4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan został uchwalony (4 egzemplarze) albo informację o jego braku.
 5. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby).
 6. Opłata skarbowa (17 zł za pełnomocnictwo, 205 zł za wydanie decyzji, 105 zł za przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby).

Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek przeznaczony jest dla osób fizycznych lub przedsiębiorców, którzy chcą realizować inwestycje wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
  10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.).
 2. Termin składania: Przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2023r. poz. 1094 ze zm.).

Opłaty: Przyjęcie wniosku podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł zgodnie z pkt 45 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.), natomiast w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora opłata skarbowa wynosi 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Opłatę należy uiścić na konto bankowe Gminy Garbatka-Letnisko Bank Spółdzielczy Zwoleń o/Garbatka nr rachunku 68 9157 0002 0040 0400 0257 0001.

Czas załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, po uzyskaniu opinii i uzgodnień z organami opiniującymi tj. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kozienicach, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie.

Tryb odwoławczy: Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Wójta Gminy Garbatka – Letnisko, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

Formularze do pobrania: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opracowała: Magdalena Orłowska 27.09.2023r.

 

Pliki do pobrania