Wójt Gminy Garbatka-Letnisko zawiadamia,

że w terminie od dnia 05.09.2016 r. do dnia 05.10.2016 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące nadania statutów sołectwom Gminy Garbatka-Letnisko: sołectwo Anielin, sołectwo Bąkowiec, sołectwo Bogucin, sołectwo Brzustów, sołectwo Garbatka-Letnisko, sołectwo Garbatka Długa i Garbatka Nowa, sołectwo Garbatka-Zbyczyn i Garbatka-Dziewiątka, sołectwo Molendy, sołectwo Ponikwa.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie przyjmowania pisemnych opinii, wniosków i uwag dotyczących treści wzorcowego projektu statutu sołectw wymienionych powyżej do dnia 05.10.2016 r., poprzez:

złożenie wypełnionego formularza w sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko;
przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: [email protected];
zorganizowanie Zebrania Wiejskiego, na którym mieszkańcy sołectwa wyrażą opinię, zgłoszą wnioski i uwagi do statutu sołectwa.

Zebrania Wiejskie w poszczególnych sołectwach będą się odbywać wg niżej podanego harmonogramu:

 

Lp.

Sołectwo

Data i godz.

Miejsce zebrania

1

Ponikwa

 10.09.2016 r.

 godz. 15.45

 (sobota)

OSP Ponikwa (altanka )

2

Molendy

10.09.2016 r.

godz. 17.45

(sobota)

Molendy 29 (mieszkanie Sołtysa)

3

Garbatka-Letnisko

11.09.2016 r.

godz. 14.00

(niedziela)

budynek po Gminnym Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji

Jana Kochanowskiego 135

4

Brzustów

 

11.09.2016 r.

godz. 16.45

(niedziela)

Brzustów 22 (mieszkanie Radnego Zbigniewa Wdowiaka)

 

 

5

Anielin

11.09.2016 r.

godz. 18.45

(niedziela)

Anielin 23

(mieszkanie Sołtysa)

 

 

6

Bąkowiec

18.09.2016 r.

godz. 10.45

(niedziela)

budynek byłej PSP w Bąkowcu

 

 

7

Bogucin

18.09.2016 r.

godz. 13.15

(niedziela)

PSP Bogucin

 

 

 

8

Garbatka Długa

Garbatka Nowa

18.09.2016 r.

godz. 15.45

(niedziela)

Remiza OSP Garbatka Nowa

 

 

9

Garbatka-Zbyczyn

Garbatka-Dziewiątka

18.09.2016 r.

godz. 17.45

(niedziela)

Garbatka-Zbyczyn 29A

(mieszkanie Sołtysa)

 

 

W przypadku braku quorum – ¼ mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania do ważności zebrania w pierwszym terminie podanym powyżej, zebranie mieszkańców sołectwa zostanie powtórzone w tym samym dniu i miejscu po upływie 30 minut bez względu na liczbę mieszkańców (wyborców) biorących udział w zebraniu. 

 Projekt statutu udostępniony będzie mieszkańcom poprzez:

wyłożenie projektu statutu w okresie konsultacji u Sołtysa Sołectwa;
zamieszczenie projektu statutu na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko: www.garbatkaletnisko.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.garbatkaletnisko.pl
wyłożenie projektu statutu w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko (pok. 7) w dniach i godzinach urzędowania.

Wzór formularza konsultacyjnego zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko, w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępny będzie u Sołtysa i w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko (pok. 7).

Projekty statutów sołectw zostały opracowane w związku z potrzebą dostosowania ich do organizacji i zakresu działań sołectw oraz do obowiązujących przepisów prawnych.

 

 

WÓJT

/-/ Robert Kowalczyk

 

 

Do pobrania

Zarządzenie nr 60.2016
Projekt statutu,
Formularz