Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 10 września 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Garbatka – Letnisko.

 

KANDYDAT NA RACHMISTRZA TERENOWEGO WINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA FORMALNE:

1) być osobą pełnoletnią, 2) zamieszkiwać na terenie Gminy Garbatka – Letnisko, 3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, 5) nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem,

rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie podpisanej z Zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego – Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Radomiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 08 lipca 2020r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu email.
Kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej.
Oświadczenie o spełnieniu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

Wymagane dokumenty  należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego do powszechnego spisu rolnego w 2020r.” Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 48 6210194.

 

DO POBRANIA:

zgłoszenie – nabór kandydatów na rachmistrzów
oświadczenie o niekaralności – nabór kandydatów na rachmistrzów
informacja RODO – nabór kandydatów na rachmistrzów