Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Wójt Gminy Garbatka – Letnisko – Gminny Komisarz Spisowy w Garbatce – Letnisko w dniu 1 lutego 2021r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Garbatka – Letnisko spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

 

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i – co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.).

Termin składania ofert przez kandydatów upływa 9 lutego 2021r.  

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

mieć ukończone 18 lat,
cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb),a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
format pliku – JPG,
rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:

przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272×354 pixeli,
przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543×709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:

dane osobowe i dane do kontaktu:
imię (imiona) i nazwisko,
datę urodzenia,
adres zamieszkania,
numer telefonu,
adres e-mail,

 

oświadczenie o:
nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
świadomości o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

oraz podpisaną klauzulę informacyjną (druk do pobrania) dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji nabory kandydatów na rachmistrzów spisowych.

 

Składanie ofert:

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w Urzędzie Gminy Garbatka – Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka – Letnisko lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z zamieszczonym imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Nabór na rachmistrza spisowego NSP 2021”.
Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Wójt/Gminny Komisarz Spisowy                                                                /-/ Teresa Fryszkiewicz

 

do pobrania:

klauzulainformacyjna.docx

formularz