1. Rodzaj zadania. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”:  – rozwój sportu, prowadzenie szkoleń – organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych;- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, rozgrywek sportowych;- zarządzanie gminnym obiektem i urządzeniami sportowymi służącymi realizacji zadania publicznego w tym bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej;

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania   –  80 000 zł.

3.Zasady przyznawania dotacji.1) Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:-ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.),- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Uchwały Nr XVIII/38/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.2)Udzielenie dotacji będzie odbywać się w formie powierzenia zadania.3)Dotacja udzielana będzie w transzach, których termin określony zostanie każdorazowo w umowie.4) Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: zakup nieruchomości, finansowanie działalności gospodarczej oraz działalności politycznej, religijnej i na pokrycie zobowiązań poza terminem realizacji zadania publicznego oraz na pokrycie kosztów niezwiązanych z realizacją danego zadania.

4. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

5. Warunki realizacji zadania-W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), które spełniają następujące warunki:1)w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,2)zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko,3)zapewniają wysoką jakość wykonania danego zadania.-Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.-Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie  ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział do bezpośredniego wykonania zadania.-Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. -Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

6. Termin i miejsce składania ofert.– Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko w terminie do 25 stycznia 2017 roku, do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko). Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.- Oferty należy składać w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, z napisem „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko” oraz nazwą oferenta.

7. Wymagana dokumentacjaDokumenty podstawowe:1.Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.Pouczenie1.Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.2.Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy” lub postawić kreskę.3.W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.4.We wskazanych miejscach należy podać daty oraz podać odpowiednie informacje.2.Kopia/oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; Pouczenie1.Kopia musi zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.2.W przypadku wydruku z Internetu (ems.ms.gov.pl) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego nie musi być on opatrzony żadnymi pieczęciami oraz podpisami.3.Statut lub inny akt wewnętrzny, w którym określony jest zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i/lub odpłatnej pożytku publicznego.4.W przypadku niezgodności osób ujawnionych w rejestrze, o którym mowa w pkt. 2 z osobami podpisującymi ofertę a niebędącymi pełnomocnikami – dokument potwierdzający prawo tej osoby do podpisania oferty. 5.Pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji w przypadku, gdy ofertę o dotacje podpisują osoby inne niż wskazane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.6.W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.Pouczenie:1.Ofertę i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.2.Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.3.W przypadku, gdy załączniki do oferty są składane w formie kserokopii, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.4.W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą – poza wydrukiem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego z Internetu (ems.ms.gov.pl).- W przypadku, gdy oferta jest składana przez więcej niż jeden podmiot, każdy z podmiotów zobowiązany jest do załączenia kompletu dokumentów podstawowych

8.Kryteria wyboru ofert.Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:Kryteria formalne:1.czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony tj. organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie, 2.czy oferta została złożona w terminie, 3.czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru, 4.czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki.Oferty, które nie zostaną złożone w terminie lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone.Kryteria merytoryczne:1.ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne, 4. ocena wkładu rzeczowego, osobowego w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej    członków,5. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).9. Tryb wyboru ofert.1.ferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta GminyGarbatka-Letnisko. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin  ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.2.Komisja oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez Komisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.3.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Garbatka-Letnisko w formie zarządzenia.  4. Istnieje możliwość wyboru kilku oferentów w celu realizacji jednego zadania. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.10. Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w roku 2016 i w roku poprzednim.2017 rok – 0 zł,2016 rok – 80 000 zł.Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygniętych konkursów na stronie: www.bip.garbatkaletnisko.pl.11. Termin dokonania wyboru ofert.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 stycznia 2017 r.,2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane:1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko pod adresem:  www.bip.garbatkaletnisko.pl;2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko;3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl  12. Informacje dodatkowe: 1.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.2.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Garbatka-Letnisko a wnioskodawcą.3.Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Samorząd Gminy Garbatka-Letnisko. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.4.Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.5.W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed dniem podpisania umowy.6.Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.Zleceniobiorca zobowiązany jest do:1.Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana. 2.Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.3.Składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego, w terminach przewidzianych w umowie, na wzorze określonym w załączniku Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Uwaga: Dodatkowe informacje o konkursie oraz obowiązujące formularze ofert, umów i sprawozdań można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, Biuro Rady Gminy w godzinach pracy Urzędu Gminy, tel. 48-62-10-194 w. 26.  WÓJT/-/ mgr Robert Kowalczyk

 

DO POBRANIA:

Wzór oferty