Wójt Gminy Garbatka-Letnisko na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr IX/57/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wydawanie czasopisma społeczno-kulturalnego Gminy Garbatka-Letnisko”.

 

1 .Rodzaj zadania. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wydawanie czasopisma społeczno-kulturalnego Gminy Garbatka-Letnisko”, które będzie:1)wydawane minimum dwa razy w roku2)minimum 30% stron przeznaczonych na artykuły dot. samorządu gminnego i jednostek organizacyjnych3)głosem opinii publicznej4)przedstawiało różne punkty widzenia na tematy społeczne, inwestycyjne i organizacyjne5)pokazywało różnorodność organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy, ich działalność, pomysłowość oraz ukazywało ludzi w nich działających6)przedstawiało bogatą historię i kulturę, a także wszechstronne walory turystyczne Gminy Garbatki-Letnisko7)pokazywało działalność sołectw Gminy Garbatka-Letnisko ich walorów i ludzi, których warto naśladować8)pokazywało różnorodność działalności gospodarczej realizowanej w Gminie Garbatka-Letnisko.    /w ofercie na pierwszej stronie w pozycji „tytuł zadania publicznego” należy wpisać podany wyżej tytuł, a po myślniku – tytuł projektu opisanego w ofercie/  2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 12 000 zł.3.Zasady przyznawania dotacji.1)Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:-Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.),-ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),-Uchwały Nr IX/57/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”2)Udzielenie dotacji będzie odbywać się w formie powierzenia zadania.3) Dotacja udzielana będzie w transzach, których termin określony zostanie każdorazowo w umowie.4)Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: zakup nieruchomości, finansowanie działalności gospodarczej oraz działalności politycznej, religijnej i na pokrycie zobowiązań poza terminem realizacji zadania publicznego oraz na pokrycie kosztów niezwiązanych z realizacją danego zadania. 4. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2016r.5. Warunki realizacji zadania1.W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), które spełniają następujące warunki:1)w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,2)zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko,3)zapewniają wysoką  jakość wykonania danego zadania.-Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.– Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie  ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział do bezpośredniego wykonania zadania.-Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację    wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.     -Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).6. Termin i miejsce składania ofert.-Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko w terminie do 27 stycznia 2016 roku, do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko). Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.-Oferty należy składać w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz nazwą oferenta.7. Wymagana dokumentacjaDokumenty podstawowe:1.Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.Pouczenie1.Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.2.Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy” lub postawić kreskę.3.W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.4.We wskazanych miejscach należy podać daty oraz podać odpowiednie informacje.2.Kopia/oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; Pouczenie1.Kopia musi zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.2.W przypadku wydruku z Internetu (ems.ms.gov.pl) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego nie musi być on opatrzony żadnymi pieczęciami oraz podpisami.3.Oświadczenie oferenta o braku zobowiązań wobec Gminy Garbatka-Letnisko stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.4.Statut lub inny akt wewnętrzny, w którym określony jest zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i/lub odpłatnej pożytku publicznego.5.W przypadku niezgodności osób ujawnionych w rejestrze, o którym mowa w pkt. 2 z osobami podpisującymi ofertę a niebędącymi pełnomocnikami – dokument potwierdzający prawo tej osoby do podpisania oferty. 6.Pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji w przypadku, gdy ofertę o dotacje podpisują osoby inne niż wskazane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.7.W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.Pouczenie:1.Ofertę i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.2.Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.3.W przypadku, gdy załączniki do oferty są składane w formie kserokopii, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.4.W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą – poza wydrukiem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego z Internetu (ems.ms.gov.pl).W przypadku, gdy oferta jest składana przez więcej niż jeden podmiot, każdy z podmiotów zobowiązany jest do załączenia kompletu dokumentów podstawowych8. Kryteria wyboru ofert.Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:Kryteria formalne:1.ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.),2.ocena terminowości złożenia oferty,3.ocena kompletności i prawidłowości załączonej dokumentacji,  4.ocena, czy proponowana realizacja zadania publicznego mieści się w działalności nieodpłatnej lub odpłatnej oferenta  Oferty, które nie zostaną złożone w terminie lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone.Kryteria merytoryczne:1.ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę (liczba osób zaangażowanych w realizację zadania, doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach, możliwość wykonywania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i zaplanowanych kosztach),2.ocena kalkulacji kosztów realizowanego zadania publicznego (przejrzyste i szczegółowe określenie wydatków w kosztorysie, adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa),3.ocena proponowanej jakośc wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania (atrakcyjność i różnorodność przedstawionej oferty, wyczerpujące uzasadnienie potrzeby jej realizacji, odpowiednie kompetencje osób wskazanych do realizacji zadania),4.ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,5.analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków). 9. Tryb wyboru ofert.1.Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin  ustalony Zarządzeniem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.2.Komisja oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez Komisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.3.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Garbatka-Letnisko w formie zarządzenia.  4. Istnieje możliwość wyboru kilku oferentów w celu realizacji jednego zadania. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.10. Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w roku 2016 i w roku poprzednim.2016 rok – 0 zł,2015 rok – 0 zł.Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygniętych konkursów na stronie: www.bip.garbatkaletnisko.pl.11. Termin dokonania wyboru ofert.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 stycznia 2016 r.,2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane:1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko pod adresem:  www.bip.garbatkaletnisko.pl;2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko;3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl  12. Informacje dodatkowe: 1.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.2.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Garbatka-Letnisko a wnioskodawcą. Uruchomienie środków nastąpi w terminie określonym w umowie.3.Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Samorząd  Gminy Garbatka-Letnisko. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.4.Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.5.Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.6.W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed dniem podpisania umowy.7.Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.Zleceniobiorca zobowiązany jest do:1.Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana. 2.Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;3.Składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego, w terminach przewidzianych w umowie, na wzorze określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25). Uwaga: Dodatkowe informacje o konkursie oraz obowiązujące formularze ofert, umów i sprawozdań można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, pok. nr 7 w godz. 8.00 – 15.00,tel. 48-62-10-194 wew. 26.                                             WÓJT/-/ mgr Robert Kowalczyk

 

 

Załączniki do pobrania:

 

Wzór oferta.doc

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia – oświadczenie