Garbatka-Letnisko, dnia 24 grudnia 2014 rokuRO.OŚ.8.2014RO.OŚ.9.2014

                               Według rozdzielnika

  Gmina Garbatka – Letnisko dziękując za udział w prowadzonym rozeznaniu cenowym dotyczącym udzielenia zamówienia polegającego na dostawie materiałów edukacyjnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko oraz Publicznego Gimnazjum w Garbatce-Letnisko dla Wniosku Nr KSI POKL.09.01.02-14-001/14 realizowanego w ramach projektu partnerskiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –Moja przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.informuje, iż do realizacji ww. zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:1. w rozeznaniu dot. Publicznej Szkoły podstawowej w Bogucinie: Księgarnię „EKSLIBRIS” Katarzyna Kurosad ul. Chrobrego 52, 26-600 Radom za cenę 784,60 zł.2. w rozeznaniu dot. Publicznego Gimnazjum w Garbatce-Letnisko: Księgarnię „EKSLIBRIS” Katarzyna Kurosad ul. Chrobrego 52, 26-600 Radom za cenę 809,89 zł.WÓJT GMINY/-/ Robert Kowalczykdo pobrania:1. Informacja o rozstrzygnięciuProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego