Odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

Odpis aktu stanu cywilnego może uzyskać: osoba, której akt dotyczy, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun, sąd, prokurator, organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań, osoby, które wykażą interes prawny, organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

II. Wymagane wnioski:

 • wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

do pobrania: Wniosek o wydanie odpisu

III. Wymagane załączniki do wniosku:

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • dokumenty potwierdzające istnienie interesu prawnego w uzyskaniu odpisu aktu stanu cywilnego (jeżeli wnioskodawcą jest inna osoba, niż osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun).

IV. Wymagane dokumenty do wglądu:

 • Ważny dokument tożsamości wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport)

V. Opłaty:

– odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł,

      – wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł,
      – odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową  uiszcza się  bezpośrednio w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko – terminal płatniczy lub przelewem na konto: Gmina Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

Bank Spółdzielczy Zwoleń oddział Garbatka:

68 9157 0002 0040 0400 0257 0001

VI. Termin załatwienia sprawy:

 • 7 dni roboczych, jeśli akt został sporządzony w USC Garbatka-Letnisko,
  10 dni roboczych, jeśli akt został sporządzony w USC w miejscowości innej niż Garbatka-Letnisko.

VII. Jednostka odpowiedzialna:

 • Urząd Stanu Cywilnego

VIII. Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, pokój 4 (parter)
  tel.: 48 62 10 114 wew. 30
  e-mail: [email protected]

IX. Godziny pracy urzędu:

 • poniedziałek – 730 – 1700
 • wtorek, środa, czwartek – 730 – 1530
 • piątek – 730 – 1400

X. Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Garbatka-Letnisko w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

XI. Uwagi:

Wnioski można składać także za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP (w tym przypadku wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

Pliki do pobrania