O prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania ww. decyzji mieszkańcy Garbatki-Letnisko zostali powiadomieni poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Gminy w dniu 16.03.2020r. Powstanie tego rodzaju obiektu w centrum Garbatki-Letnisko spotkało się z olbrzymim protestem lokalnej społecznościoraz władz gminnych. Petycje sprzeciwiające się realizacji wieży o wysokości do 51 m wystosowało do Wojewody Mazowieckiego Stowarzyszenie Aktywni 50 plus oraz Rada Gminy Garbatka-Letnisko.  Ludowy Klub Sportowy „PLON” występując w imieniu mieszkańców Garbatki-Letnisko oraz osób związanych z Garbatką-Letnisko zawodowo, rodzinnie, sentymentalnie, letniskowo, wypoczynkowo, rekreacyjnie lub w jakikolwiek inny sposób, wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z petycją zbierając blisko 800 podpisów osób zbulwersowanych planami budowy takiego obiektu przez PKP.  Stowarzyszenie Przyjaciół Garbatki również wystąpiło z pismem zawierającym stanowczy protest, co do zamierzeń PKP, wnioskując jednocześnie o uznanie je za stronę w prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniu. Z takim samym wnioskiem wystąpiła również Gmina Garbatka-Letnisko oraz Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku. W imieniu mieszkańców działania podjęła także Radna Powiatu Kozienickiego Pani Lidia Ligorowska.

 

Wojewoda Mazowiecki nie przyznał przymiotu strony żadnemu z wnioskujących, o czym poinformowani zostali pismem, na które nie służy zażalenie. Nie wziął też pod uwagę zastrzeżeń i protestów instytucji  oraz osób składających petycje i w dniu 27.04.2020r. wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dot. przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

W trakcie trwania procedury Wójt Gminy Garbatka-Letnisko w postanowieniu z dnia 21.02.2020r. odmówił uzgodnienia projektu decyzji dla przedmiotowej inwestycji, na postanowienie to pełnomocnik Inwestora złożył zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, które postanowieniem z dnia 06.04.2020r. uchyliło postanowienie Wójta z dnia 21.02.2020r. i jednocześnie pozytywnie uzgodniło projekt decyzji Wojewody Mazowieckiego dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Gmina Garbatka-Letnisko wykorzystując możliwe środki prawne będzie składała dalsze odwołania i skargi na działania organów decyzyjnych.

               

                                                                                                                               Wójt

(-) Teresa Fryszkiewicz

 

 

Załącznik – Decyzja nr 38/LOK/2020

Załącznik – Pismo Wojewoda Mazowiecki-Gmina Garbatka-Letnisko