POMOC W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW BĘDZIE PRZYSŁUGIWAĆ:1. Uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowaw art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póź. zm.), czyli 504 zł netto na osobę w rodzinie;2. Uczniom klas II-IV szkoły podstawowej z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póż. zm.) czyli 351 zł netto na osobę w rodzinie;3. Uczniom pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 351 zł na osobę w rodzinie, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej.4. Uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej) posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy będą uczęszczać w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych i gimnazjów.DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYNOSI:1.   180 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej2.   180 zł – dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym       w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną      z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego       orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy      z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III      szkoły podstawowej.3.  210 zł – dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej.4.  210 zł – dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym      w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną       z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy       z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV – VI      szkoły podstawowej.5.  325 zł – dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego,  z upośledzeniem umysłowym     w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną     z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy      z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum.6.  352 zł – dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej,      liceum ogólnokształcącego, technikum. 7.  352 zł – dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym      w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną       z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy      z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w zasadniczej       szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum. ZASADY UDZIELANIA POMOCY1. Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.2. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami  należy złożyć do dnia 06 września 2012 r. do Dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013. Formularze wniosków będą dostępne w placówkach oświatowych oraz na stronie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko(www.garbatkaletnisko.pl).3. Do 7 września 2012 r. Dyrektorzy szkół sporządzą listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekażą ją Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.4. Podstawą do wypłaty dofinansowania będzie przedłożenie Dyrektorom szkół dowodu zakupu podręczników – imiennych faktur VAT.5. Więcej informacji uzyskać można w szkołach na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.Wnioski rodziców ucznia o dofinansowanie – do pobrania

 

załącznik wniosek 1 i 2 – pobierz