Zgodnie z uchwałą Nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  w roku szkolnym 2015/2016 programem tym będą objęci uczniowie rozpoczynający szkołę:

 

• w klasie III szkoły podstawowej • w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia • w klasie IV technikum

 

Pomoc będzie również udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

 

1. słabowidzącym, 2. niesłyszącym, 3. słabosłyszącym, 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 6. z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Rodzice uczniów klas objętych programem będą mogli ubiegać się o pomoc, na podstawie kryterium dochodowego, z ustawy o świadczeniach rodzinnych (jednolite kryterium dochodowe) kwota uprawniająca do pomocy nie może przekraczać 574,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, niespełniających kryterium dochodowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r. poz. 163 ).

 

 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

1. Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 2. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 14 września 2015 r. do Dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016. Formularze wniosków będą dostępne w placówkach oświatowych oraz na stronie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko (www.garbatkaletnisko.pl). 3. Do 17 września 2015 r. Dyrektorzy szkół sporządzą listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekażą ją Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko. 4. Podstawą do wypłaty dofinansowania będzie przedłożenie Dyrektorom szkół dowodu zakupu podręczników – imiennych faktur VAT. 5. Więcej informacji uzyskać można w szkołach na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

 

 

Pliki do pobrania

 

Wniosek_Nr_1.doc

Wniosek_Nr_2.doc

Wniosek_Nr_3.doc

Zarządzenie_nr_45.2015.pdf

Wysokosc_dofinansowania_w_roku_szkolnym_2015_2016.pdf