Na podstawie art.30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 5a ust 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XI/58/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 05 września 2011 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu konsultowania organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa  miejscowego Gminy Garbatka-Letnisko w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej  tych organizacji zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”.2.Projekt Programu (załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia) wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony zostanie:1)w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.garbatkaletnisko.pl,2)na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl,3)na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.3. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii nt. projektu Programu.

§ 2

Czas trwania konsultacji:od 07.10.2014 r.do 21.10.2014 r.

§ 3

1.Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu Programu.2.Propozycje zgłaszania opinii wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 korzystając z załączonego formularza (załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia) i złożyć w następujący sposób:1)osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko,  2)wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko,3) przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] wpisując w tytule „Program współpracy na 2015 r.” 3.Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego projektu programu. 4.Wyniki konsultacji maja charakter opiniodawczy, nie są wiążące dla Wójta GminyGarbatka-Letnisko.

§ 4

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wójt(-) mgr Robert Kowalczyk

 

 

Załączniki:

– Projekt Programu

– formularz zgłaszania opinii