po 65 roku życia na lata 2014-2015”oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013,poz.594 ze zm.), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2013, poz. 217) oraz art. 48 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/59/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnych programów zdrowotnych pod nazwą: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2014-2016” oraz „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2014-2015”, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 34/2014 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:1.W Załączniku Nr 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:„6. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko w Sekretariacie (pok.nr 15) ul.Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, w terminie do dnia 20.06.2014 r.”

2.W Załączniku Nr 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:„8. Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się do dnia 24.06.2014 r. w siedzibie Zamawiającego”.

3.W Załączniku Nr 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:„9.Sposób i termin składania ofertyOferty należy składać w opieczętowanej i zaklejonej kopercie/kopertach z dopiskiem:„Oferta na konkurs ofert wykonanie w 2014 roku „Programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2014-2015”” w sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1 pokój Nr 15, nie później niż do dnia 20.06.2014 roku do godz. 14.00”. 4.Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

5.W Załączniku Nr 7 § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:„§ 6 ust.1 Jednostkowy całkowity koszt wykonania jednego szczepienia ( badanie przez lekarza p.o.z., usługa szczepienia wraz ze szczepionką) wynosi .…………. zł brutto (słownie:………………………),z czego Udzielający zamówienia finansuje ….% tj. ……… zł,a pozostała kwota tj. 5 zł pobierana jest przez Przyjmującego zamówienie od uczestnika Programu podlegającego szczepieniu”. 

§ 2.

 

Pozostała treść Zarządzenia nie ulega zmianie.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

WÓJT/-/mgr Robert Kowalczyk

 

 

Do pobrania:

 

Załącznik Nr 1