Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XI/58/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 05 września 2011 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa  miejscowego Gminy Garbatka-Letnisko w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej  tych organizacji zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Garbatka-Letnisko w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Projekt Uchwały (załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia) wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony zostanie:

w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.garbatkaletnisko.pl,

na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl,

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

3. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii nt. projektu Uchwały.

§ 2

Czas trwania konsultacji : od 26.11.2013 r. do 09.12.2013 r.

§ 3

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu Uchwały.

Propozycje zgłaszania opinii wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 korzystając z załączonego formularza (załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia) i złożyć w następujący sposób:

1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko,

2) wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko,

3) przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected]

3. Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego projektu Uchwały.

4. Wyniki konsultacji maja charakter opiniodawczy, nie są wiążące dla Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

(-) ROBERT KOWALCZYK

 

 

Załącznik Nr1 Pobierz

Załącznik Nr2 FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII.doc