Garbatka-Letnisko, dnia 15 grudnia 2014 rokuRO.OŚ.8.2014RO.OŚ.9.2014

                                                     Wg rozdzielnika

Gmina Garbatka-Letnisko w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku zwraca się z zapytaniem dotyczącym możliwości realizacji dostawy materiałów edukacyjnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce –Letnisko oraz Publicznego Gimnazjum w Garbatce-Letnisko dla Wniosku Nr KSI POKL.09.01.02-14-001/14 realizowanego w ramach projektu partnerskiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –Moja przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiW przypadku zainteresowania realizacją w/w usługi, prosimy o złożenie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2014 roku, do godz. 10.00.WÓJT GMINY (-)ROBERT KOWALCZYKW załączeniu:1. Dokumentacja dotycząca rozeznania cenowego.2. Formularz ofertowy RozeznaniePG.doc

3. Formularz ofertowy RozeznaniePSP.doc

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego